• Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2023 (ALV) BV Leeuwarden

 • Beste leden en ouders van jeugdleden,

  Middels deze mail willen we jullie uitnodigen om de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023 bij te wonen op vrijdag 8 september 2023 om 19:30, locatie kalverdijkje.

  Een ALV is een officiële bijeenkomst waar alle leden van de vereniging mogen meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van de vereniging. Een ALV dient tenminste één keer per jaar te worden georganiseerd. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd en krijgen de mogelijkheid om mee te stemmen over de toekomst van de vereniging.

  Alle leden hebben stemrecht, dus de stem van ieder lid geldt. De ouders van de jeugdleden zijn uiteraard ook van harte welkom. Juist vinden we dat belangrijk omdat veel van onze leden onder de 18 jaar zijn en we graag de ouders meenemen in wat we doen en willen leren van jullie vragen en of tips. Jullie hebben een stem namens jullie zoon of dochter!

  De agenda van de ALV is als bijlage toegevoegd aan deze mail.

  Uiteraard staan we open voor jullie input. Dit kan op de avond zelf, maar als we vooraf een mail kunnen krijgen met de vraag, dan kunnen we het antwoord goed voorbereiden.

  We hopen er op vele van jullie te mogen ontvangen met een bakje koffie of kopje thee.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur van BV Leeuwarden,
  Gijs, Vincent, Claudia, Carlo, Thea

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bijlage Agenda ALV:

  1. Opening;
  2. Mededelingen;
  3. Ingekomen stukken;
  4. Vaststellen agenda;
  5. terugblik seizoen 2022-2023 en vooruitblik seizoen 2023-2024 (ter informatie);
  6. vaststellen nieuw lid technische commissie (besluitpunt);
  7. vaststellen leden van de kascommissie (besluitpunt);
  8. contributieverhoging (besluitpunt);
   https://www.bvleeuwarden.nl/contributie
  9. vaststellen huishoudelijk reglement besluitpunt);
   (https://www.bvleeuwarden.nl/regels-en-verantwoordelijkheden)
  10. goedkeuren van balans en jaarrekening 2022-2023 en begroting 2023-2024 (besluitpunt);
  11. WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt);
  12. Afsluiting