• Huishoudelijk Reglement BVL

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASKETBALVERENIGING LEEUWARDEN (BVL)

  1.         ALGEMEEN:

  1.1      Het aanmelden als lid geschiedt via het aanmeldingsformulier.

  1.2      Beëindigen lidmaatschap:

  Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie en kan één keer per jaar voor 1 juni, voorafgaand aan het daaropvolgende seizoen. De contributieverplichting blijft tot en met 30 juni van het lopende seizoen.

  1.3      De maandelijkse contributie bedraagt: zie https://www.bvleeuwarden.nl/contributie.

  1.4      Jaarlijks wordt er €30 aan kledinggeld berekend aan een wedstrijd spelend lid.

  1.5      De contributie wordt via automatische incasso door de penningmeester van de vereniging geïnd.

  1.6      Het deelnemen aan activiteiten, zoals competitie- en oefenwedstrijden en toernooien, wordt bij voorkeur niet op zondag uitgevoerd.

  1.7      De Basketbalvereniging Leeuwarden is niet aansprakelijk voor ziekte, ongeval of schade van welke aard dan ook, haar leden overkomen tijdens training, wedstrijd en andere verenigingsactiviteiten.

  1.8      Sponsoring en shirtreclame worden alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring door het bestuur.

  1.9      Bij verschil over de toepassing van dit reglement beslist het bestuur, na goed onderling overleg, eveneens in gevallen waar dit reglement niet in voorziet.

  2.         COMPETITIE:

  2.1      De verenigingskleur is zwart/groen (uittenue wit/groen).

  2.2      Leden die een andere taak binnen BVL vervullen kunnen van de onderstaande taken worden vrijgesteld door het bestuur;

  2.3      Taken voor leden die competitie spelen worden in overleg met het bestuur bepaald:

  1. Timen, scoren, 24 seconden-operator en zaalcommissaris;
  2. Leden vanaf 14 jaar moeten spelregelbewijs (via Sportlink) halen en daarna een scheidsrechtercursus BS2 volgen;
  3. Het fluiten van wedstrijden.

  3.         RECREATIE:

  3.1      Leden die recreatief basketballen zijn vrijgesteld van de verplichtingen die gelden voor de wedstrijd spelende leden.

  3.2      Alle andere regels genoemd in de statuten en in dit huishoudelijk reglement zijn wel op hen van toepassing.

  4.         BOETES EN STRAFFEN:

  4.1      Indien een wedstrijd niet door kan gaan vanwege het te laat of helemaal niet verschijnen van een lid zonder voorafgaande kennisgeving, dan heeft het bestuur het recht alle kosten hiermee gemoeid te verhalen op dit lid.

  4.2      Leden die zijn aangewezen tot het volgen van een scheidsrechtercursus en de daarvoor gestelde eisen niet nakomen kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd worden geschorst.

  4.3      Leden die door de vereniging zijn aangeschreven als timer, scorer, 24 seconden-operator of scheidsrechter, dienen bij verhindering zelf voor vervanging te zorgen. De aanschrijvingen worden bekend gemaakt via de sportlink-app, en is tevens in te zien via de website (https://www.bvleeuwarden.nl/programma). De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct signalering van hun taken. De aangeschreven functionarissen moeten uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.

  Bij te laat of niet verschijnen worden de volgende straffen opgelegd door de betreffende commissie:

  Scheidsrechter, Timer, Scorer, 24 seconden-operator:

  1e keer: waarschuwing

  2e keer: 1 wedstrijd schorsing en geen deelname aan trainingen;

  3e keer: 2 wedstrijden schorsing en geen deelname aan trainingen;

  4e keer: geen verdere deelname aan de competitie en/of trainingen voor de rest van dat seizoenshelft.

  Daarnaast worden alle eventuele kosten van een door de NBB opgelegde boete aan betrokken lid doorberekend.

  4.4         Wanneer de vereniging schade of boete oploopt voor welk geval dan ook, kan dit worden verhaald op degene die daar voor verantwoordelijk is, zoals: verkeerd tenue, geen nummers, onrechtmatig meespelen door eigen fout, diskwalificatie, etc. 

  4.5         Contributieverplichting:

  Men is verplicht de contributie en/of bondscontributie te voldoen voor de vervaldatum.

  Bij het niet tijdig voldoen van de bovengenoemde contributie(s) gaat het bestuur over tot de volgende maatregelen:

  1. Men ontvangt een betalingsherinnering met daarop vermeld een uiterste betaaldatum.
  2. Wanneer men daarna niet heeft betaald volgt een tweede (en laatste) herinnering via mail met een uiterste datum van betaling. Tevens volgt uitsluiting van deelname aan wedstrijden en/of trainingen. Deze uitsluiting blijft van kracht tot het moment, waarop het verschuldigde bedrag op de rekening Basketbalvereniging Leeuwarden is bijgeschreven.
  3. Wanneer de contributie drie weken na het verstrijken van de vervaldatum nog niet is voldaan, kan royering van het betreffende lid volgen en zal er melding daarvan bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB) worden gedaan.

  4.6     Een lid kan door het bestuur worden geroyeerd indien:

  -       men zich tijdens trainingen, wedstrijden, toernooien of andere door de vereniging georganiseerde activiteiten schuldig maakt aan ernstig wangedrag;

  -       men niet voldoet aan de contributieverplichting.

  Tegen een royement kan het lid in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering. Deze kan het besluit tot royement nietig verklaren. Royementen worden openlijk bekend gemaakt en aan de NBB wordt verzocht deze over te nemen.

  4.7     Ieder wedstrijd spelend lid dient aan het bestuur kenbaar te maken als hij/zij is benaderd door een andere vereniging om daar te spelen of training te geven. Het deelnemen aan oefenwedstrijden en trainingen is pas toegestaan nadat betrokkene het bestuur op de hoogte heeft gesteld van eventuele interesses van andere verenigingen.

  5.         BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS:

  5.1      Het bestuur draagt er zorg voor dat voor het registreren en het gebruik van persoonsgegevens van de leden wordt voldaan aan hetgeen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hiertoe verplicht stelt.

  5.2      Voorafgaand aan het verstrekken van persoonsgegevens aan derden buiten de NBB dient het bestuur aan de leden eerst toestemming te vragen. Behoudens in die gevallen dat de Algemene Ledenvergadering goedkeuring heeft verleend; de leden moeten dan in de gelegenheid gesteld worden om gedurende een redelijke termijn hiertegen verzet aan te tekenen.

  5.3      Daarnaast hebben de leden het recht op informatie over en inzage in hun persoonsgegevens.

  5.4      Bovendien hebben de leden het recht om aanvulling, verbetering, verwijdering en afscherming van hun persoonsgegevens aan te laten brengen indien deze gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.