• huishoudelijk reglement BV Leeuwarden

  Vanaf 1 juli 2021 geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wetswijziging brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor de vereniging. Wat is er gewijzigd en welke gevolgen heeft dit voor de statuten van de vereniging.

  Een bestuurder mag niet deelnemen aan een besluitvorming als hij of zij een (in)direct belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Als die bestuurder wel deelneemt aan de besluitvorming, is het besluit nietig.

  Er is sprake van een tegenstrijdig belang als een bestuurder een persoonlijk belang heeft en daardoor niet in staat is om het belang van de vereniging integer en onbevooroordeeld te bewaken. De beperking in de vertegenwoordigingsbevoegdheid is ook een tegenstrijdig belang.

  Statutaire regeling in geval van belet en/of ontstentenis bestuurder(s)
  Nu zoals toegestaan in Wbtr van 1 juli 2021 het huishoudelijk reglement tot de statuten gewijzigd worden de regeling voor het geval er sprake is van belet of ontstentenis van alle bestuurders. Er is sprake van belet of ontstentenis als een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen.

   

  Vervanging zoals nu geregeld is binnen BV Leeuwarden per 1 juli 2021:

  De voorzitter wordt ten eerste vervangen door de secretaris en ten tweede
  door de penningmeester.
  De secretaris wordt ten eerste vervangen door de voorzitter en ten tweede
  door de penningmeester.
  De ledenadministrateur wordt ten eerste vervangen door de penningmeester
  en ten tweede door de secretaris.
  De voorzitter van de TC wordt ten eerste vervangen door lid van de TC en
  ten tweede door voorzitter, secretaris of penningmeester.
  Leden van de TC regelen onderling de vervanging van een der leden.

  Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders dient de ALV bijeen te komen en
  een nieuw bestuur te kiezen.

  Meervoudig stemrecht bestuurder

  Het is niet mogelijk dat één bestuurder van BV Leeuwarden meer stemmen heeft dan de overige bestuurders tezamen. Een bestuurder mag wel meer dan één stemmen hebben. Zolang hij of zij maar niet alleen de meerderheid heeft.

  Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders.
  Bij faillissement van de vereniging:
  Dan kunnen de bestuurders die hun taak onbehoorlijk hebben vervuld daarvoor hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.
  De NBB heeft hiervoor een collectieve verzekering afgesloten voor haar verenigingen. 
  Beknopt dekkingsoverzicht vanaf 1 januari 2021
  Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade van derden door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.
  Wie is de verzekerd:
  Vereniging Nederlandse Basketball Bond 
  Alle aangesloten verenigingen van de Vereniging Nederlandse Basketball Bond
   Wie zijn de verzekerden:
  Bestuurders
  Medebeleidsbepalers (alle natuurlijke personen, in dienst van de rechtspersoon die het beleid van de rechtspersoon (mede)bepalen als waren zij bestuurders

  Moeten BV Leeuwarden de statuten wijzigen?
  De wetswijziging stelt het niet verplicht om de statuten aan te passen.
  De statuten van BV Leeuwarden volgen de statuten van de NBB.

   

  Taakomschrijving bestuursleden BV Leeuwarden

  Taakverdeling Bestuur
  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang binnen de club. Naast het dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er nog een aantal andere bestuursfuncties.
  Voorzitter van de TC, lid van de TC , ledenadministrateur, wedstrijdsecretaris en scheidsrechter coördinator.

  Functieprofiel voorzitter
  Coördineren en leiding geven
  De voorzitter is in de eerste plaats coördinator en stemt de activiteiten binnen de organisatie op elkaar af.
  De voorzitter inspireert zijn bestuursleden, hij is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
  De voorzitter delegeert en draagt taken over en stimuleert samenwerking.
  Een belangrijke taak van de voorzitter is om de verschillende partijen op één lijn te krijgen.
  Goed kijken en luisteren zijn onlosmakelijk verbonden met voorzitterschap.
  De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van de club.
  Het leiden van een bespreking en de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming ligt bij de voorzitter.

  functieprofiel van de secretaris

  Hij is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie.
  De secretaris heeft een viertal hoofdtaken:
  • het opzetten en bijhouden van het archief
  • het bijhouden van de leden/vrijwilligersadministratie
  • het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter; de verslaglegging en beantwoording van ingekomen post
  • het in de gaten houden van de bestuurlijke regels

  De secretaris is verantwoordelijk voor de informatie voor de interne en externe nieuwsvoorziening ( de website). 

  Functie omschrijving Penningmeester

  Doel van de functie:
  De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de vereniging.
  De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijkse bestuur van de vereniging.
  De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en alle financiële transacties die plaatsvinden.

  Hoofdtaken:
  Het beheren van de rekening van de vereniging
  Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren, controleren van facturen en
  goedkeuren van uitgaven
  zorgdragen voor onkosten-en vrijwilligersvergoedingen( in overleg met TC)
  Stuurt rekeningen/facturen uit voor contributies, opleidingsbijdragen en boetes
  Stelt balans op en een overzicht van baten en lasten

  Opstellen begroting:
  de begroting voorafgaand aan het nieuwe seizoen opmaken
  Legt verantwoording af van gerealiseerde begroting bij de Algemene Ledenvergadering
   
  Overzichten opstellen voor het bestuur en AVL:
  financiële verslagen aan het eind van het seizoen in de vorm van een jaarverslag presenteren
  Opstellen van de jaarrekening, stelt balans op en een overzicht van baten en lasten
  Verschaft kascommissie inzage in kas, boeken en bescheiden

  Mede ontwikkelen van werving en aanvragen van fondsen en subsidies
  Opstellen van eventuele subsidie aanvragen
  Verantwoordelijk voor een goede financiële administratie
  Contact onderhouden met financiële instanties waarmee de vereniging van doen heeft

  Functie omschrijving voor de ledenadministratie.

  De personen die lid willen worden inschrijven als lid van BV Leeuwarden in Sportlink en
  bij de NBB melden.
  De persoonsgegevens verwerken in Sportlink o.a. de automatische incasso regelen.
  De spelers bij de juiste teams in delen en melden aan de NBB.( recreant of wedstrijdspeler)
  De leden die willen stoppen uitschrijven.
  Vragen beantwoorden of door sturen naar de juiste persoon. 

   

  Voorzitter TC

  De TC voorzitter neemt een bijzondere plaats in tussen de andere commissies en het bestuur binnen de vereniging. De TC-trainers/coaches is de link tussen de teams en de rest van de vereniging.
  De TC voorzitter samen met de Technisch-kader beschrijft het technisch beleid van de vereniging en de uitvoering daarvan wordt getoetst bij de trainers/coaches.
  Taken voorzitter TC
  In samenwerking met de technisch-kader en trainers/coaches, verzorgen van de teamindelingen en vaststellen van trainingsruimte en tijden.

  1. Aanstellen van trainers/coaches en zo nodig teambegeleiders.
  2. Opstellen en actualiseren samen met technisch-kader van technisch meerjarenplan en technisch/tactisch jaarplaan.
  3. Opstellen en aanbieden van maandelijks trainers/coaches (TC overleg) overleg en een jaarlijkse technische evaluatie samen met de technisch-kader.
  4. Regelmatig bezoeken van trainingen en wedstrijden om op de hoogte te zijn en blijven van de technische/tactisch ontwikkeling van trainers, spelers en teams.
  5. Begeleiden en meedenken samen met de technisch-kader het jaarplan van de scheidsrechtercoördinator.
  6. Inventariseren en eventueel verzorgen van de te volgen opleidingen (scholing) en cursussen die aangeboden worden door de bond voor trainers/coaches en begeleiders binnen de vereniging
  7. Presenteren van een technisch verslag/jaarplan op de algemene ledenvergadering samen met de technisch-kader.

  Voorzitter TC, TK-technisch-kader en TC- trainers/coaches  werken nauw samen.
  Doel: kwaliteit van training en trainers op voldoende niveau houden, trainingsschema’s/plannen ontwikkelen, indeling van de teams, verzorgen extratrainingen voor jeugd-talenten, spelers observeren (schoten) volgen en bevorderen in hun ontwikkelingen. TC trainers/coaches houden nauw contact met de ouders/verzorgers van jeugdspelers.

  TK-technisch-kader bestaat uit minimaal twee club trainers en de TC voorzitter.
  Bezetting TC-technisch commissie:
  van elk team minimaal één trainer/coach of teambegeleider.  

   

  Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van bestuursleden en gedelegeerde taken.

  De vereniging wordt vertegenwoordigt in en buiten rechte door het bestuur en bovendien door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

  De voorzitter is verantwoordelijk voor het geheel aan activiteiten van BV Leeuwarden.

  De secretaris is verantwoordelijk voor de informatievoorziening (o.a. website)en contacten met NBB en andere organisaties en de juiste registratie van de leden van BV Leeuwarden samen met de ledenadministratie.

  De penningmeester is verantwoordelijk voor alle geldstromen zowel inkomende als uitgaande en een juiste invulling van de gegevens ( betalingsgegevens) in Sportlink.

  De ledenadministratie is verantwoordelijk voor een juiste registratie( Sportlink) van de leden van  BV Leeuwarden en het samen met de secretaris bijhouden van de correspondentie.

  De voorzitter van de TC is verantwoordelijk ( samen met de TC) voor invulling van de teams en  aanstelling van trainer/coaches en het op peil van het kennisniveau.

  TC lid zorgt samen met de voorzitter TC voor een juiste invulling van de teams, inschrijving bij NBB en begeleiding van trainer/coaches.

  De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor een juiste invulling van het wedstrijdseizoen en de planning van wedstrijden in overleg met TC, teams en NBB.